Materiał Partnera

Na czym polega notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Na czym polega notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Spadkobiercy, jeśli chcą korzystać z odziedziczonego majątku, muszą uzyskać dokument, który potwierdzi ich prawa do spadku. Jest to albo sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Na czym polega sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia i kiedy można skorzystać z tej formy stwierdzenia nabycia spadku?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Niezależnie od tego, czy otrzymanie spadku nastąpiło z mocy ustawy, czy testamentu, spadkobiercy mogą starać się o notarialne poświadczenie dziedziczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy spadkodawca sporządził tzw. testament szczególny lub wówczas, kiedy spadek jest przedmiotem sporu. Jeśli jednak wszyscy spadkobiercy są zgodni, mogą udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten ma taką samą moc prawną, jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sporządzenie notarialnego poświadczenia dziedziczenia poprzedza spisanie przez notariusza protokołu dziedziczenia. W tej czynności notarialnej muszą wziąć udział wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi. Protokół dziedziczenia zawiera bowiem m.in. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby zainteresowane. Po spisaniu protokołu notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie niezwłocznie wpisuje go do Rejestru Spadkowego.

Niezbędne dokumenty

Aby możliwe było sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, konieczne jest dostarczenie kilku dokumentów. W przypadku jakichkolwiek niejasności warto skonsultować się np. z notariuszem Sylwią Środoń-Fugas z Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie – wszelkich informacji dotyczących planowanej czynności notarialnej notariusz udziela bezpłatnie. Bez wszystkich dokumentów sporządzenie aktu notarialnego nie będzie możliwe.

Wśród najważniejszych dokumentów znajduje się przede wszystkim odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy i testament, jeśli został sporządzony. Potrzebny jest unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej albo zaświadczenie o numerze PESEL wydane przez wydział ewidencji ludności urzędu gminy lub miasta. Dodatkowo w sytuacji, kiedy spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, potrzebny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości – numery ksiąg wieczystych. Ponieważ do protokołu załącza się oświadczenia spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, one również są potrzebne – jeżeli oczywiście nie zostały złożone wcześniej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy